Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã
PENGENALAN IBADAH ZAKAT
 
SYARAT WAJIB ZAKAT
DALIL
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Ia telah difardukan mulai tahun kedua hijrah Rasullullah S.A.W. Dari segi bahasa, zakat diertikan sebagai “tumbuh” dan “bertambah”. Ianya juga bererti berkat,bersih,baik,suci dan subur. Menurut istilah syarak pula diertikan sebagai mengeluarkan kadar harta yang tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu mengikut syarat - syarat yan tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak.
Maksudnya:-

“Ambilah sedekah (zakat) dari sebahagian harta benda mereka untuk membersih (batin dari sifat kikir) dan mensucikan mereka (daripada perasaan sombong dan doalah untuk mereka sesungguhnya doa pada hari itu memberikan ketenteraman untuk mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Mengetahui ”
                                                                                                       
(Surah At-Taubah: Ayat 103)
Maksudnya:-

“Dan di dalam harta benda mereka ada hak untuk yang meminta dan orang yang tidak memperolehi belanja hidupnya ”

(Surah Dzariyaat: Ayat 19)
  • Islam
          
           Zakat yang diwajibkan ke atas orang Islam.

  • Merdeka
          
           Hamba abdi tidak wajib berzakat kecuali Zakat Fitrah. Walaubagaimanapun tidak timbul masalah hamba
           abdi masa kini tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan sebagai satu syarat wajib.

  • Sempurna Milik

           Milik sempurna bermaksud harta simpanan tersebut dimiliki dan dikawal sempurnanya oleh masa kini
           tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan sebagai satu syarat wajib.

  • Cukup Nisab

           Nisab adalah paras nilai minimum yang menentukan samada wajib atau tidak sesuatu harta dikeluarkan
           zakat. Pada ketika ini di Malaysia, nisab ditentukan berdasarkan nilai emas bersamaan dengan 85 gram
           iaitu bergantung kepada harga emas semasa.

  • Cukup Haul
 
            Genap setahun harta itu disimpan iaitu 354 hari tahun Hijrah dan 365 hari bagi tahun Masehi.